Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) (RPBDK2030) jest średniookresowym dokumentem programowym w sektorze infrastruktury dróg krajowych, będącym kontynuacją programów z okresu 2008-2023. Potrzeba przyjęcia dokumentu wynika między innymi z konieczności opracowania dokumentu rządowego zapewniającego spełnienie przez Polskę warunkowości podstawowej dla okresu programowania unijnego 2021-2027 w zakresie Celu Polityki 3 (transport) w odniesieniu do infrastruktury dróg krajowych. Dokument określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także połączeń komplementarnych wobec niej, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Ramy czasowe RPBDK2030 określone zostały na lata 2021-2030, jednak czas realizacji zakresu rzeczowego przewiduje kolejne trzy lata. Zakres rzeczowy został określony w dwóch załącznikach – pierwszy dotyczący nowych zadań, których realizacja możliwa jest w ramach perspektywy Unii Europejskiej(UE) 2021-2027 lub jeszcze kolejnej 2028-2034. W załączniku nr 2 znajdują się inwestycje, które mają zapewnione finansowanie z poprzednich programów, współfinansowane z perspektywy UE 2014-2020, dla których przewiduje się możliwość objęcia środkami z perspektywy UE 2021-2027. Główny cel RPBDK2030 to budowa spójnej sieci dróg krajowych zapewniających efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Rozbudowa sieci dróg krajowych realizowana w szczególności poprzez budowę autostrad i dróg ekspresowych wpłynie korzystnie na rozwój kraju. Celem jest również poprawa przepustowości głównych arterii, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów i usług. Realizacja RPBDK2030 zmniejszy również lukę infrastrukturalną pomiędzy krajami UE-15 i Polską, a także dotrzymane zostanie unijne zobowiązanie dotyczące budowy drogowej sieci TEN-T.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Celem prowadzonych konsultacji jest dotarcie do wszystkich zainteresowanych środowiskowymi skutkami wdrożenia zamierzeń RPBDK2030. Zapraszamy do udziału w konsultacjach w okresie  20 czerwca  - 11 lipca 2022 r.

Dokumentacja dotycząca projektu Programu i opracowanej dla niego Prognozy OOŚ jest udostępniona:

  • w wersji papierowej w lokalu Business Lab przy ul. Nowy Świat 41a w Warszawie w pon.-pt. w godzinach 9.00-15.00, gdzie będzie ona wyłożona do wglądu;
  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury oraz na niniejszej stronie.

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

  • pisemnie w miejscu wyłożenia dokumentów;
  • przez poniższy formularz on-line
  • na dedykowanym formularzu (do pobrania z niniejszej strony), przesyłając na adres e - mail: konsultacje@partycypacja-publiczna.pl;
  • na dedykowanym formularzu (do pobrania z niniejszej strony) lub w miejscu wyłożenia dokumentów, przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: ekovert, ul. Średzka 10/1B, 54-017 Wrocław.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Minister Infrastruktury.

FORMULARZ   SKŁADANIA   UWAG / WNIOSKÓW W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU RZĄDOWEGO PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH DO 2030 R. (Z PERSPEKTYWĄ DO 2033 R.)

 

Termin składania uwag/wniosków: od 20.06.2022 r. do 11.07.2022 r.

Formularz składania uwag w formie .docx  

DANE ZGŁASZAJĄCEGO UWAGI/WNIOSKI

(zaznacz właściwą pozycję)

ZGŁASZANE UWAGI/WNIOSKI

(zaznacz właściwą pozycję)