Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku

Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku (PWKSD2030) jest średniookresowym dokumentem programowym dotyczącym kompleksowego utrzymania sieci dróg krajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, obejmującego utrzymanie strukturalne i bieżące. Utrzymanie strukturalne zakłada dostosowanie istniejącej sieci dróg krajowych do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś, przez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych, w szczególności przez poszerzenie jezdni, poprawę geometrii drogi, w tym skrzyżowań i łuków. W ramach utrzymania strukturalnego realizowane będą kompleksowe przebudowy/rozbudowy odcinków dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA, obejmujące także m.in. przebudowę skrzyżowań, obiektów inżynierskich i uzupełnienie infrastruktury o niezbędne elementy służące niechronionym uczestnikom ruchu. Utrzymanie bieżące obejmuje natomiast wszelkie rutynowo wykonywane prace remontowe, naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, których celem jest zapobieganie degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi mające na celu zachowanie bezpieczeństwa ruchu i estetyki infrastruktury w okresie całego roku. Ponadto Program przewiduje także wykonanie pilotażowych projektów nowych rozwiązań w zakresie utrzymania w odniesieniu do sieci drogowej, w tym zastosowanie zielonych filtrów antysmogowych, odnawialnych źródeł energii lub magazynów energii czy infrastruktury mającej na celu zapobieganie suszy.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Celem prowadzonych konsultacji jest dotarcie do wszystkich zainteresowanych środowiskowymi skutkami wdrożenia zamierzeń PWKSD2030. Zapraszamy do udziału w konsultacjach w okresie  20 czerwca  - 11 lipca 2022 r.

Dokumentacja dotycząca projektu Programu i opracowanej dla niego Prognozy OOŚ jest udostępniona:

  • w wersji papierowej w lokalu Business Lab przy ul. Nowy Świat 41a w Warszawie w pon.– pt. w godzinach 9.00-15.00, gdzie będzie ona wyłożona do wglądu;
  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury oraz na niniejszej stronie.

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

  • pisemnie w miejscu wyłożenia dokumentów;
  • przez poniższy formularz on-line
  • na dedykowanym formularzu (do pobrania z niniejszej strony), przesyłając na adres e - mail: konsultacje@partycypacja-publiczna.pl;
  • na dedykowanym formularzu (do pobrania z niniejszej strony) lub w miejscu wyłożenia dokumentów, przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: ekovert, ul. Średzka 10/1B, 54-017 Wrocław.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Minister Infrastruktury.

FORMULARZ   SKŁADANIA   UWAG/WNIOSKÓW W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU WZMOCNIENIA KRAJOWEJ SIECI DROGOWEJ DO 2030 ROKU

Termin składania uwag/wniosków: od 20.06.2022 r. do 11.07.2022 r.

Formularz składania uwag w formie .docx  

DANE ZGŁASZAJĄCEGO UWAGI/WNIOSKI

(zaznacz właściwą pozycję)

ZGŁASZANE UWAGI/WNIOSKI

(zaznacz właściwą pozycję)