PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Planu adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej, miasta Jeleniej Góry oraz powiatów i gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej

Przedmiotowy projekt Planu adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej, będący przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, to kompleksowe opracowanie zawierające:
diagnozę, w której opisano główne zagrożenia, które mogą dotykać obszar Aglomeracji Jeleniogórskiej w wyniku zmian klimatu, określono podatność poszczególnych sektorów na wskazane zagrożenia, wskazano zagrożenia i szanse płynące ze zmian klimatu oraz opracowano opcje adaptacji AJ do zmian klimatu,
oraz
plan, zawierający zestaw działań, których głównym celem jest uczynienie Aglomeracji Jeleniogórskiej obszarem odpornym na negatywne skutki zmian klimatu.
Celem nadrzędnym realizacji opracowania jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych Aglomeracji Jeleniogórskiej wobec możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Realizacja tego celu odbywa
się poprzez realizację szeregu celów operacyjnych, do których zaliczają się:

1. Rozpoznanie i wskazanie zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, które mogą dotykać obszar
w perspektywie do 2050 roku.
2. Wskazanie sektorów najbardziej podatnych na poszczególne zagrożenia na terenie Aglomeracji
Jeleniogórskiej.
3. Wskazanie zagrożeń i szans płynących ze zmian klimatu.
4. Wypracowanie opcji adaptacji Aglomeracji Jeleniogórskiej do zmian klimatu.

Zakres opracowania objął obszar dwudziestu pięciu gmin oraz trzy powiaty. Analizą objęta została
również gmina Podgórzyn, która znajduje się na terenie powiatu karkonoskiego.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W ramach konsultacji społecznych w dniach 19-20 kwietnia odbędą się trzy spotkania konsultacyjne: 

19.04.2023 (środa):

  • godzina 9:00 - 11:00 Urząd Gminy Złotoryja adres: Aleja Miła 4, 59-500 Złotoryja
  • godzina 13:00 – 15:00 Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim adres: ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

20.04.2023 (czwartek)

  • godzina 10:00 – 12:00 Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach adres: ul. Szkolna 2, 58-530 Kowary

Formularz

FORMULARZ   SKŁADANIA   UWAG / WNIOSKÓW W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ, MIASTA JELENIEJ GÓRY ORAZ POWIATÓW I GMIN AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ

 

Termin składania uwag/wniosków: od 11.04.2023 r. do 01.05.2023 r.

Formularz składania uwag w formie .docx  
Formularz składania uwag w formie .pdf
  

(zaznacz właściwą pozycję)
(w przypadku osób fizycznych - nie dotyczy)

ZGŁASZANE UWAGI/WNIOSKI

(zaznacz właściwą pozycję)